DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen
Co2-Reductie mobiliteit header

Werkgevers

Vanaf 1 januari 2024 zijn werkgevers met 100 werknemers of meer verplicht gegevens bij te houden over het totaal van de door werknemers gereisde zakelijke en woon-werkkilometers. Deze gegevens moet u als werkgever het jaar erop (dus in 2025 de jaargegevens over 2024) aanleveren bij de omgevingsdienst via een digitaal platform. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelt en beheert dit platform.

Aantal werknemers
Om te bepalen of een werkgever onder de regels valt, moeten alle werknemers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) bij elkaar worden opgeteld. Peildatum voor het bepalen van het aantal werknemers is 1 januari. Als werknemer wordt alleen beschouwd degene die volgens een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand verricht. Gedetacheerden en uitzendkrachten blijven buiten beschouwing. Zij tellen mee bij het bepalen van het aantal werknemers van het detacherings- of uitzendbureau (mits zij daarmee een arbeidsovereenkomst hebben gesloten).

Welke gegevens
Als werkgever moet u gegevens van het voorgaande jaar aanleveren over:

  • het aantal gereisde kilometers per vervoermiddel en per
  • gebruikte brandstof

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt het belangrijk dat het aanleveren van deze gegevens zo min mogelijk extra werk oplevert. Het digitaal platform voor het aanleveren van gegevens, moet goed aansluiten op de administraties van de werkgevers.

Tot oktober 2022 hebben daarom werkateliers met werkgevers en sessies met dienstverleners in de mobiliteit plaatsgevonden. De aandachtspunten die hieruit voortkwamen zijn meegenomen in de handreiking.

Handreiking
Met de uitkomsten van de werkateliers heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een handreiking opgesteld. Hierin staat welke gegevens u als werkgever jaarlijks voor 1 juli moet aanleveren en hoe u aan deze gegevens kunt komen. De handreiking komt in het tweede kwartaal van 2023 voor alle werkgevers beschikbaar. De uitkomsten van de werkateliers worden ook gebruikt om administratiesystemen goed voor te bereiden zodat zij gegevens kunnen aansluiten bij het digitaal platform van RVO.

Praktijktoets
Om te ervaren hoe het aanleveren van de gegevens naar het digitaal platform verloopt heeft RVO dit met enkele werkgevers in de praktijk getoetst. Zijn de begeleidende instructies duidelijk en worden de gegevens juist verwerkt. Zo nodig zijn aanpassingen in het aanleverproces doorgevoerd. Ook de uitkomsten van deze praktijktoets zijn verwerkt in de handreiking voor werkgevers.

Uw CO2-uitstoot
Alle gegevens over de gereisde kilometers worden verwerkt u op het digitaal formulier van RVO. U hoeft niet zelf uw CO2-uitstoot bij te houden of uit te rekenen. Op basis van de aangeleverde data berekent het formulier de bijbehorende CO2-emissie. Als werkgever ontvangt u daarop een terugkoppeling. In deze terugkoppeling staan alle relevante data met algemene tips en adviezen.

Goede voorbeelden
Het ontwerpbesluit betekent een stimulans om woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit verder te verduurzamen. Er zijn tal van mooie voorbeelden van organisaties die hun werknemers minder laten reizen, of die zich inzetten voor schone alternatieven, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Een goed voorbeeld doet volgen.

Door u als werkgever meer tijd te geven om een aanpak te kiezen die bij u past, kunnen we vermijden dat de emissiegrenswaarde van kracht wordt. Om het reductiedoel te halen, tellen alle investeringen van werkgevers mee. Dus ook de investeringen die zijn gedaan om invulling te geven aan de andere afspraken over personenmobiliteit in het Klimaatakkoord. Het ontwerpbesluit bevat geen verplichting om bepaalde maatregelen te treffen. We werken samen aan het verlagen van de CO2-uitstoot naar het gewenste doel van 1 Mton in 2030.

Documenten

Presentatie werkatelier 22 juni 2022

Verslag werkatelier 22 juni 2022

Presentatie 2e werkatelier 4 oktober 2022

Verslag 2e werkatelier 4 oktober 2022

Q&A’s ledenbijeenkomst VNO/AWVN 12 oktober 2022

Presentatie AWVN ledenbijeenkomst 12 oktober 2022

Chats