DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen
Co2-Reductie mobiliteit header

Omgevingsdiensten

Het Ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit dat op 1 januari 2024 in werking treedt, heeft ook gevolgen voor u als omgevingsdienst. Op grond van het ontwerpbesluit zijn werkgevers met 100 werknemers of meer verplicht gegevens bij te houden over het totaal van de door werknemers gereisde zakelijke en woon-werkkilometers. Deze gegevens moeten het jaar daaropvolgend (dus in 2025 de jaargegevens over 2024) aangeleverd worden bij een digitaal platform dat wordt ontwikkeld en beheerd door RVO. Als omgevingsdienst ziet u er op toe dat deze verplichting wordt nageleefd. Zo nodig treedt u handhavend op om naleving af te dwingen.

Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd gezag maar de taken ter uitvoering draagt het college op aan uw omgevingsdienst. Bij de taken gaat het om het voorbereiden van beschikkingen tot het stellen van maatwerkvoorschriften, het houden van toezicht op de naleving van de regels en het voorbereiden van bestuurlijke sancties ter handhaving van de regels. Ook het geven van voorlichting aan ondernemingen en rechtspersonen maakt onderdeel uit van uw toezichtstaak.

Goede voorbereiding
Omgevingsdiensten moeten zijn voorbereid op de toezichts- en handhavingstaken die voorvloeien uit het ontwerpbesluit. Er vinden daarom besprekingen plaats in werkgroepen over die voorbereiding. De opleidingsbehoefte van toezichthouders en het ontwikkelen van een handreiking voor het toezicht en de handhaving komen daarbij aan de orde. Andere werkgroepen richten zich op de koppeling van de zaaksystemen van de omgevingsdiensten op het digitaal platform van RVO dat werkgevers moeten gebruiken voor het jaarlijks aanleveren van gegevens over woon-werk en zakelijke mobiliteit.

Toezichtstaak
Uw toezichtstaak bestaat uit het jaarlijks controleren of de ondernemingen en rechtspersonen met 100 of meer werknemers de gegevens tijdig en volledig hebben ingediend. In samenspraak met toezichthouders en handhavers kunnen aanvullende controletesten ontwikkeld worden op de ingediende gegevens. Bij twijfelgevallen en steeksproefsgewijs kunnen rapportages handmatig door u beoordeeld worden. Een toets op de plausibiliteit wil niet zeggen dat moet worden getoetst of alle gerapporteerde gegevens kloppen. Dit zou voor u een te zware toezichtslast betekenen.

Handhaving
Bij de handhavingstaken kan worden gedacht aan het aanschrijven van ondernemingen en rechtspersonen die geen of onvolledige gegevens hebben verstrekt. Zo nodig kan een bestuurlijke sanctie in de vorm van een last onder dwangsom worden opgelegd om het indienen van de gegevens af te dwingen. Afhankelijk van het verstrekte mandaat legt het bevoegd gezag deze sanctie zelf op of wordt u gevraagd dit te doen.

Documenten

Presentatie omgevingsdiensten 18 mei 2022

Verslag omgevingsdienst 18 mei 2022

Presentatie kernteam omgevingsdienst 6 juli 2022

Verslag werksessie 6 juli 2022

Chats