DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen
Co2-Reductie mobiliteit header

Samen zorgen voor bewuste keuzes en schonere kilometers in woon-werk en zakelijke mobiliteit

Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer. Met dat doel werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met de betrokken werkgeversorganisaties, belangenverenigingen en overheidsorganisaties aan het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit (hierna: het ontwerpbesluit). Naar verwachting treedt dit ontwerpbesluit op 1 juli 2023 in werking.
Let op! Eerder was er sprake van 1 januari 2023 als ingangsdatum voor het besluit. In verslagen kan daardoor deze datum vermeld zijn.

Klimaatakkoord
Het ontwerpbesluit komt voort uit het Klimaatakkoord. Met dat akkoord spraken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties maatregelen af om de CO2-emissies te verminderen. Daarbij hoort verduurzaming van het verkeer.
Een van de afgesproken maatregelen is een wettelijke norm voor werkgevers met 100 of meer werknemers. Hiermee moet de CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1 Mton worden teruggedrongen. Het ontwerpbesluit geeft invulling aan die afgesproken maatregel. Doel daarvan is dat werkgevers bewuste keuzes maken over verduurzaming van hun mobiliteit.

Wat verandert er?
Vanaf 1 juli 2023 moeten werkgevers (met 100 of meer werknemers) jaarlijks gegevens aanleveren over de mobiliteit van hun werknemers. Het gaat daarbij om woon-werk en zakelijke mobiliteit. Voor 1 juli moeten werkgevers gegevens van het voorgaande jaar aanleveren over:

  • het aantal gereisde kilometers
  • de gebruikte vervoermiddelen
  • en de gebruikte brandstof.

Dit betekent dat voor 1 juli 2024 gegevens aangeleverd moeten worden over het halve jaar van 2023. Daarna gaat het om reguliere jaarcijfers.

Voor wie?
De regels gaan gelden voor:

  • alle ondernemingen met 100 of meer werknemers, en
  • publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, provincies en ministeries.

Klik hier voor meer info.

Normering
In 2025 evalueert het ministerie van IenW de CO2-reductie die in 2024 is behaald. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, kan vanaf 2026 een wettelijke norm worden ingesteld waarmee slimmer en zuiniger reizen kan worden afgedwongen. Want linksom of rechtsom: de CO2-winst is nodig om de klimaatdoelen te halen.

Emissieplafond
Aanvankelijk was het idee om direct een emissiegrenswaarde (norm) in werking te laten treden. Volgens die norm zou er een maximale CO2-uitstoot per reizigerskilometer voor zakelijke mobiliteit komen. Werkgeversorganisaties hadden een ander voorstel: ga eerst uit van een collectief plafond, dus zonder verplichte individuele norm, om het doel te behalen. Met dat verzoek stemde IenW in, op voorwaarde dat organisaties de gevraagde gegevens aanleveren.

Op basis van de gegevens die werkgevers jaarlijks verstrekken, beoordeelt IenW of de reductie die in het Klimaatakkoord is afgesproken (1 Mton in 2030), wordt gehaald. Het gaat hierbij dus om werkgebonden personenmobiliteit. Daarbij gelden de volgende criteria:

  • in 2024 mag de totale CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit (zowel zakelijke als woon-werkmobiliteit) van alle werkgevers met 100 of meer werknemers het emissieplafond (zie grafiek) niet overschrijden; en
  • vanaf 2019 moet er een dalende lijn te zien zijn in die emissie.

Digitaal platform
Om alle jaarlijkse gegevens te registreren bouwt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een digitaal platform. Via het platform leveren ondernemers de gevraagde gegeven aan. Ook de CO2-berekening wordt via het platform gedaan. Het platform wordt nu ontwikkeld en na de zomer 2022 met enkele werkgevers in de praktijk getest.

tijdlijn-0

Documenten

Algemeen informatieblad ontwerpbesluit

Presentatie algemene infosessie 11 april 2022

Chats